تماس

 

  • مدیر عامل  :         00989129628596
  • مدیر فروش :        00989129474604 
  • حسابداری :           00989058196064
  • انبار:                    00989191439165
  • دفتر:                    55840416-021